Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

I. Úvodní ustanovení

Tento internetový obchod slouží pro jednoduchý a pohodlný výběr reklamního a dárkového zboží společnosti SoftNET, spol. s r.o., Gellnerova 31, 637 00 Brno, IČO: 25592289 (dále jen „prodávající“) a upravují smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím (společností SoftNET, spol. s r.o.) vzniká buď na základě podpisu kupní smlouvy, podepsané oběma smluvními stranami, nebo zasláním písemné objednávky kupujícího (elektronicky, faxem nebo poštou) prodávajícímu. Kupující je povinen se seznámit s Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Kupující odesláním objednávky (elektronicky, faxem, poštou) souhlasí s Obchodními podmínkami dodavatele, které se stávají nedílnou součástí Kupní smlouvy. Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na www stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, potvrzením objednávky, který je závazným souhlasem prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou stran.

II. Předmět plnění

Předmětem plnění těchto všeobecných obchodních podmínek je realizace dodávek reklamního a dárkového zboží a s tím spojených služeb závazně objednaných kupujícím. Uvedené zboží je určeno k reklamním a propagačním účelům.

III. Objednávka

Kupující bude zboží objednávat z internetového obchodu, přičemž název nebo číslo zboží, počet objednaných jednotek a cenu potvrdí při odeslání objednávky v elektronickém formuláři, případně písemně (faxem, poštou). Prodávající má právo před vyřízením objednávku ověřit (např.: telefonicky, písemně, faxem) a vyhrazuje si právo v případě nejasností objednávku nepřijmout.

Minimální hodnota objednaného zboží bez potisku pro přijetí zakázky je 2.000,- Kč

IV. Cena

Cena uvedená u každého zboží nezahrnuje DPH a pokud není písemně sjednána cena jiná, představuje platnou kupní cenu zboží a potisku v daný den. Cena zboží nezahrnuje případné grafické práce spojené se zakázkou, balné a náklady spojené s dopravou zboží kupujícímu (pokud není smluvně dohodnuto jinak).

V. Slevy

Prodávající poskytne kupujícímu množstevní slevy na základě velikosti objednávky. Výše množstevních slev:

Sleva Od obratu za kalendářní rok
2 % 0 CZK
5 % 30 000 CZK
8 % 50 000 CZK
12 % 100 000 CZK

VI. Dodací podmínky

Pokud není dojednáno jinak, dodací lhůta je 1 – 4 týdny u zboží bez potisku, 2 – 5 týdnů u zboží s potiskem. V případě, že zboží není na trhu a tudíž jej nelze dodat v termínu, je povinen oznámit prodávající tuto skutečnost kupujícímu. Při dodávce speciálního (individuálně vyráběného) zboží dle přání kupujícího, je termín dodání dle dohody.

MOŽNOSTI DORUČENÍ ZBOŽÍ:

ČESKÁ POŠTA

 • Obchodní balík na nejbližší pobočku České pošty od místa vámi uvedené dodací adresy
 • Doba doručení: Obvykle následující pracovní den ode dne odeslání zásilky
 • Cena dopravného -    bude účtováno dopravné, doběrečné a balné dle platných cen České pošty, tedy cca 145,-Kč/standardní balík. V případě zaslání objednávky jako obchodní balík na území SR, Kč bude účtováno dopravné a balné dle platných cen České pošty na území SK. Cena za dopravu se dopočítává i při platbě ONLINE kartou, pokud není osobní odběr.

 

OSOBNÍ ODBĚR

 • Zboží je možné si osobně (po vyzvání prodejcem) vyzvednout na SoftNET prodejně v Brně (Tábor 36)

VII. Platební podmínky

Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za dodané zboží a služby včetně případného dopravného, nákladů na balení a DPH. Kupní cenu zaplatí kupující jedním z těchto způsobů:

 1. Úhrada dobírkou (pošta, autodoprava, vlak)
 2. Platba v hotovosti při předání zboží
 3. Platba zálohovou fakturou
 4. Smluvně


Nebude-li záloha kupujícím v dohodnutém termínu uhrazena, může prodávající zrušit slevu za platbu předem. Zadržení nebo krácení platby za dodané zboží z důvodu protipohledávky není přípustné, nebylo-li písemně dohodnuto jinak. Pokud prodávající sjedná s kupujícím platbu smluvně, např.: zálohou + fakturou a bude-li kupující s platbou v prodlení, sjednává se smluvní pokuta a to ve výši 0,3% z dlužné částky za každý den prodlení. Přesáhne-li délka prodlení dobu 30 dnů, sjednává se další smluvní pokuta ve výši 10% z dlužné částky za každých i započatých 30 dnů. Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny ve prospěch prodávajícího.

VIII. Vady plnění a reklamace

  1. Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout co nejdříve po jeho převzetí a uplatnit případné vady tohoto zboží nejpozději do 7 dnů po jeho dodávce. V případě, že zboží má vady oproti objednanému provedení, je prodávající povinen vady odstranit opravou, náhradním plněním nebo jiným způsobem podle dohody s kupujícím, a to nejpozději do dvou měsíců po oznámení písemné reklamace.
  2. Reklamovat lze zboží v originálních obalech, nijak nezměněné zásahem kupujícího.
  3. Další nároky, zejména nároky na úhradu nepřímých a následných škod, jsou z odpovědnosti za vady vyloučeny.
  4. Reklamace přitom nemá odkladný účinek na úhradu zboží nebo na splatnost faktury.

 1. Okamžikem převzetí zboží kupujícím nebo jeho předáním prvnímu veřejnému dopravci přechází riziko ztráty, zničení nebo poškození zboží z prodávajícího na kupujícího. Škoda na zboží vzniklá později nemá vliv na povinnost kupujícího zaplatit smluvenou kupní cenu.
 2. Nepřevezme-li kupující řádně plněnou dodávku zboží, je prodávající oprávněn tuto dodávku uskladnit na účet kupujícího, o čemž jej uvědomí. Za nepřevzetí řádně plněné dodávky zboží je kupující povinen ve smyslu ustanovení § 300 a následně obchodního zákoníku zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 % z hodnoty této dodávky.

IX. Ochrana osobních dat

REKLAMNÍ ZBOŽÍ respektuje Vaše soukromí. Pokud nakupujete jako fyzická či právnická osoba, požadujeme při registraci znát některá Vaše data. Tato data slouží pro nezbytnou komunikaci prodávajícího s kupujícím. Používáme je za účelem správné dodávky zboží a k realizaci či zaúčtování Vaší platby za nakoupené zboží. Během Vašeho používání obchodu jsou shromažďovány Vaše objednávky, to je nutné pro zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací a také k Vaší zpětné kontrole. Vaše údaje jsou chráněny před zneužitím.
Kupující vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů (jedná se zejména o jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu) v databázi zákazníků prodávajícího po naplnění kupní smlouvy a to až do doby, než písemně doručí prodávajícímu svůj nesouhlas s takovým zpracováním.

Prodávající informace o kupujících uchovává v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje kupujících jsou zabezpečeny proti zneužití. Tyto údaje prodávající nepředá žádné třetí osobě, s výjimkou případné zákonné povinnosti sdělení takové informace, a s výjimkou přepravců a poštovních doručovatelů pověřených prodávajícím dodáním zboží, těmto budou sděleny pouze takové údaje, které jsou nezbytné pro doručení zboží. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího doručené prodávajícímu odstranit z databáze. Prodávající se plně řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a činí vše pro to, aby osobní údaje poskytnuté kupujícím chránil. Osobní údaje nebude předávat třetím stranám.

X. Ostatní ujednání

 1. Tyto všeobecné dodací podmínky tvoří nedělitelnou součást kupní smlouvy. Všechny odstavce a body těchto podmínek jsou platné, pokud není smluvně uvedeno jinak.
 2. Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodávky zboží v důsledku vyšší moci (zejména živelná pohroma, stávka, požár, zákonné omezení dovozu a vývozu apod.). Prodávající je povinen v takovém případě neprodleně informovat kupujícího a má pak právo buď prodloužit dodací lhůtu nebo odstoupit od smlouvy, a to bez odpovědnosti za eventuální škodu vzniklou kupujícímu z nesplnění smlouvy. V případě, odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupujícímu již případně zaplacenou zálohu.
 3. Sjedná-li kupující potisk dodávaného zboží, uvítáme podklady pro tisk v programu Corel Draw nebo Adobe Ilustrator do verze 9.0. Podklady je možno poslat e-mailem, na disketě nebo CD. Tištěnou předlohu – kvalitní výtisk na papíru do formátu A4, v přiměřené velikosti min. 3:1 v kontrastním černobílém provedení a zřetelně popsat umístění a barvu potisku. Za nedostatky kupujícího při zadání potisku nenese prodávající odpovědnost.
 4. Při dodávce zboží s potiskem kupující potvrzuje, že má práva k použití všech značek, obchodních názvů i veškerých dalších údajů.
 5. Uvedené fotografie jednotlivých předmětů mají pouze informativní charakter.
 6. Prodávající a kupující se podle §2 zákona č.216/1994 Sb. O rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů (dále jen zákon) dohodli, že všechny majetkové spory, které v budoucnu mezi nimi vzniknou z právního vztahu založeného dodávkou a odběrem zboží, budou rozhodnuty rozhodcem JUDr. Karlem Konečným, Mezírka 1, 602 00 Brno a pro případ, že tento rozhodce funkci rozhodce nepřijme, bylo dohodnuto, že spory budou rozhodnuty rozhodcem JUDr. Ivo Panákem, Mezírka 1, 602 00 Brno.Prodávající a kupující dále dohodli tyto podmínky konání rozhodčího řízení:
  • rozhodci náleží za provedení rozhodčího řízení odměna ve výši odpovídající soudnímu poplatku určeného podle zákona o soudních poplatcích, nejméně však v částce 2.000,-Kč, která je splatná s podáním žaloby
  • písemnosti týkající se rozhodčího řízení budou doručovány doporučeně na dodejku do vlastních rukou nebo osobně na písemné potvrzení sídla strany nebo jejího zástupce
  • písemnosti týkající se rozhodčího řízení se považují za doručené i v případě, že adresát odmítl písemnost převzít nebo přes oznámení poštovního úřadu písemnost v úložní době nevyzvedl nebo jiným způsobem doručení písemnosti zmařil, a to dnem odmítnutí převzetí písemnosti, nebo posledním dnem úložní lhůty zásilky oznámené poštovním úřadem nebo datem vyznačeným poštovním úřadem na nedoručitelné zásilce
  • o náhradě nákladů spojených s rozhodčím řízením bude rozhodnuto rozhodcem podle úspěchu stran ve sporu
  • nedostaví-li se řádně obeslaná strana k jednání o žalobě, je rozhodce oprávněn vydat rozhodčí nález bez její účasti na jednání

2021 Copyright Reklamní zboží

Tvorba eshopu: Web Revolution Web Revolution s.r.o.